Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Manifest för en bättre ljudmiljö

Författare: Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt, Mikael Strömberg

Varför ett ljudmanifest?

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet och Kungliga Musikaliska Akademien vill med detta manifest:

• väcka intresse för vår ljudvärld och främja ett aktivt lyssnande
• betona ljudmiljöns betydelse för ett gott liv
• värna om friska öron och bra hörsel hos alla
• verka för att buller- och ljudnivån generellt sänks i vår livsmiljö
• kräva ökad hänsyn till ljudmiljön när bostäder, arbetsplatser, kommunikationsnät och rekreationsområden planeras
• plädera för att ljudkänsliga miljöer uppmärksammas och skyddas från ljud som inte hör dit
• hävda den enskildes grundläggande rätt till tystnad
• uppmärksamma tystnaden som en förutsättning för musikalisk upplevelse
• efterlysa ytterligare forskning om ljudens inverkan på människan

Samstämmiga forskarrapporter från ett flertal delområden, en tilltagande oro över ljudmiljöns förslumning och över bristande med¬vetenhet både från enskilda och myndigheter är incitament till detta manifest.

Den akustiska nedsmutsningen är nu omfattande även i Sverige. Överallt och när som helst på dygnet utsätts vi för ljud vi inte önskar. Den totala ljudnivån ökar på ett i det närmaste okontrollerbart sätt. Allt fler blir störda av bullret, allt fler får obotliga hörselskador.

Hörseln, ett av människans allra mest vitala sinnen, har hamnat i skymundan i vår visuellt dominerade kultur. En sund ljudmiljö och oskadade öron är nödvändiga förutsättningar för att vi skall må väl, kunna orientera oss i rummet, kommunicera med omvärlden, skapa, tänka, njuta av musik och den hänförande ljudvärld vi också har omkring oss.

I vår omgivning måste utrymme ges för tystnader liksom till stimulerande ljudhändelser. Arbete och vila gäller också i ljudens värld. Vi har alla en grundläggande rätt till ett fredat akustiskt område. Det kan inte accepteras att någon utan vidare av sin omgivning blir bestulen på den tystnad hon borde få "förfoga" över. Ingen skall behöva tvingas att lyssna till det man uppfattar som en provocerande störning.

Vi uppmanar till ett nytt och starkt engagemang för en balanserad, mångfasetterad och positiv ljudmiljö. Där skall människans sinnen få möjlighet att verka optimalt, det individuella känslolivet skall inte ta skada av omgivningens buller och kommunikationen mellan människor skall kunna fungera ostört utan fara för den mentala och fysiska
hälsan.

För att nå dit måste vi vägra att acceptera den tilltagande ljudslummen, anstränga oss att sprida förståelse och intresse för ljud- och miljöfrågorna och samtidigt bana väg för det aktiva lyssnandets möjligheter.

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet gav 2006 ut en ny utgåva av MANIFEST för en bättre ljudmiljö (ursprungligen publicerat av Kungliga Musikaliska Akademien 1995).
Manifestet är för närvarande under bearbetning och en ny utgåva förväntas publiceras inom den närmaste tiden.

Bild på omslaget till skriften "Manifest för en bättre ljudmiljö". Omslaget föreställer en vägborr på vilken det sitter en fågel

Manifest för en bättre ljudmiljö

Ladda ned "Manifest för en bättre ljudmiljö" här.

Vill du hellre ha den i tryckt form?
Kontakta Ljudmiljöcentrums koordinator