Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreskrifter

Följande föreskrifter fastställs att gälla from 2024-03-20. Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter for Ljudmiljöcentrum (dnr STYR 2016/1300 och STYR 2019/1818).

Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL 11§ 2024-02-27.

Organisatorisk placering

Ljudmiljöcentrum inrättades av rektor 2005-03-03 (dnr IA 1 1144/2005) organisatoriskt tillhörande dåvarande Institutionen för konst- och musikvetenskap. Ljudmiljöcentrum ingår organisatoriskt i Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT).

Syfte och uppdrag

Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som har till uppgift att studera ljudet som fenomen liksom ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och flervetenskapligt perspektiv.

Ljudmiljöcentrum har som övergripande uppgift att vara ett universitetsgemensamt organ för forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer.

Ljudmiljöcentrums uppdrag är att inom sitt verksamhetsområde:

  • vara initiativtagande, pådrivande och samordnande avseende fakultetsövergripande forskning i projektform,
  • ta initiativ till och samordna insatser för att ett ljudmiljöperspektiv tas tillvara inom Lunds universitet,
  • verka för att medvetandegöra ljudmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande,
  • stimulera en kritisk och undersökande dialog kring ljudmiljöer och forskning om desamma,
  • stimulera en övergripande universitetsdiskussion syftande till utveckling och förnyelse samt främjande av universitetets samverkan med externa intressenter,
  • svara för en ömsesidig kontakt- och informationsverksamhet med det omgivande samhället.

Styrelse

Ljudmiljöcentrums styrelse har inom ramen för institutionsorganisationen det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan samt framlägger budget och verksamhetsredovisning. Ljudmiljöcentrums budget godkänns årligen av styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper.

Styrelsen ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och sammanträda minst två gånger per termin. Den ska bestå av högst elva ledamöter (inkl. ordförande), komma från minst tre olika fakulteter och vara sammansatt enligt följande:

  • sex ledamöter som företräder Lunds universitet, varav minst en från HT-fakulteterna
  • två ledamöter som företräder externa verksamheter Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna utser ordförande, ställföreträdande ordförande och övriga ledamöter på förslag från prefekten. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen, med undantag av studentrepresentanterna, är tre år.

Prefekten vid Institutionen för kulturvetenskaper har närvaro-, yttrande och förslagsrätt i styrelsen.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.

Föreståndare

Under Ljudmiljöcentrums styrelse leds verksamheten av en föreståndare. Föreståndaren ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare anställd vid Lunds universitet. Föreståndaren utses av dekanen vid HT- fakulteterna på förslag av prefekten för institutionen för kulturvetenskaper. Föreståndaren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och är huvudföredragande i denna. Föreståndaren håller Ljudmiljöcentrums styrelse kontinuerligt informerad och tillser att alla ärenden som faller under styrelsens beslutsansvar tas upp på styrelsens dagordning.

I enlighet med Lunds Universitets arbetsordning (dnr STYR 2016/702) ska föreståndaren verka för att forskningen bedrivs med hög kvalitet och verka för att främja samverkan med det omgivande samhället. Föreståndaren företräder Ljudmiljöcentrum inom och utom universitetet.

Uppdraget som föreståndare gäller i en mandatperiod om tre år. Normalt innehas uppdraget längst i två mandatperioder.

Koordinator

Vid Ljudmiljöcentrum ska det finnas en koordinator. Koordinatorn ska vara anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper. Koordinatorn bistår föreståndaren och är föredragande i styrelsen när denne inte kan närvara.

Uppdraget som koordinator gäller i en mandatperiod om tre år. Normalt innehas uppdraget längst i två mandatperioder.

Finansiering

Ljudmiljöcentrum finansieras med särskilda medel som anvisas av rektor via HT-fakulteterna samt i förekommande fall med medel från externa finansiärer.

Personal

Personal kan finansieras av medel som tilldelas Ljudmiljöcentrum, dock kan denna personal inte förtecknas vid centret.

Utvärdering

Utvärdering görs 2023 och därefter vart sjätte år. Utvärdering initieras av föreståndaren.

Ändring av föreskrifter

Ändring av dessa föreskrifter sker i enlighet med vad som anges i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

INRÄTTANDE

Rektor för Lunds universitet föranstaltade 2004-08-28 en utredning rörande förutsättningarna att inrätta ett tvärvetenskapligt ljudmiljöcentrum vid universitetet. Utredningen* utfördes av docent Henrik Karlsson, Uppsala. Den 3 mars 2005 beslutade Rektor att inrätta Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet. Verksamheten utvärderas kontinuerligt och verksamhetsperioderna löper om tre år i taget.

*Utredningen/förstudien "Lyssnande Lund" finns publicerad och kan beställas via koordinator