Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föreskrifter

Inrättande och föreskrifter
INRÄTTANDE
Rektor för Lunds universitet föranstaltade 2004-08-28 en utredning rörande förutsättningarna att inrätta ett tvärvetenskapligt ljudmiljöcentrum vid universitetet. Utredningen utfördes av docent Henrik Karlsson, Uppsala. (Utredningen/förstudien "Lyssnande Lund" finns publicerad och kan beställas via koordinator). Den 3 mars 2005 beslutade Rektor att inrätta Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet. Verksamheten utvärderas kontinuerligt och verksamhetsperioderna löper om tre år i taget.

Föreskrifter för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet

Följande föreskrifter faställs att gälla från 2017-01-01. Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter för Ljudmiljöcentrum (dnr LS 2013/517).

Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL §11 2016-10-25.

Lunds universitet fastställer följande föreskrifter med stöd av 2 kap. 5§ högskolelagen (1992:1434).

 

Inledning

Ljudmiljöcentrum inrättades av rektor 2005-03-03 (dnr IA 1 1144/2005) organisatoriskt tillhörande dåvarande Institutionen för konst- och musikvetenskap. Ljudmiljöcentrum ingår organisatoriskt i Institutionen för kulturvetenskaper, humanistiska och teologiska fakulteterna (HT). Kontinuerliga verksamhetsperioder löper om tre år i taget. Ny treårsperiod för centrumet avser 2017-01-01 - 2019-12-31. Beslut om förängt inrättande fattas av fakultetsstyrelsen vid HT fakulteterna.

Syfte

Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som har till uppgift att studera ljudet som fenomen liksom ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och flervetenskapligt perpektiv.

Ljudmiljöcentrum har som övergripande uppgift att vara ett universitetsgemensamt organ för utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer.

Uppdrag

Ljudmiljöcentrums uppdrag är att inom sitt verksamhetsområde:

  • vara initiativtagande, pådrivande och samordnande avseende fakultetsövergripande forskning i projektform;
  • ta initiativ till och samordna insatser för att ett ljudmiljöperspektiv tas tillvara inom Lunds universitet;
  • verka för medvetandegörande av ljudmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande
  • stumulera en övergripande universitetsdiskussion syftande till utveckling och förnyelse samt främjande av universitetets samverkan med externa intressenter;
  • svara för en ömsesidig kontakt- och informationsverksamhet med det omgivande samhället.

Styrelse

Ljudmiljöcentrum leds av en styrelse. Denna ska vara tvärvetenskapligt sammansatt och bestå av högst 11 ledamöter från minst tre olika fakulteter enligt följande:

  • sex ledamöter som företräder Lunds universitet,
  • två ledamöter som företräder externa verksamheter,
  • studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Fakultetsstyrelsen vid HT utser ledamöterna som företräder Lunds universitet och som företräder externa verksamheter, samt utser ordförande bland ledamöterna. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.

Prefekten vid Institutionen för kulturvetenskaper har närvaro-, yttrande- och föreslagsrätt i styrelsen.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förelsagsrätt i styrelsen.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning.

Föreståndare

Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare. Föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare, utses av faktultetsstyrelsen vid HT. Föreståndaren har närvaro-, yttrande- och föreslagsrätt i styrelsen och är huvudföredragare i denna. Föreståndaren håller Ljudmiljöcentrums styrelse kontinuerligt informerad om verksamheten samt ser till att alla ärenden som faller under styrelsens beslutsansvar tas upp på styrelsens dagordning.

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning (dnr STYR 2016/702) ska föreståndaren verka för att forskning bedrivs med hög kvalitet och verka för att främja samverkan med det omgivande samhället. Föreståndaren företräder Ljudmiljöcentrum inom och utom universitetet.

Finansiering

Ljudmiljöcentrum finansieras med medel som anvisas via humanistiska och teologiska fakulteternas resursfördelning samt med medel som kan komma att tillföras centrumet.

Utbildning

Utbildning ska inte bedrivas vid Ljudmiljöcentrum.

Personal

Personal kan finansieras av medel som tilldelas centrum, dock kan denna personal inte förtecknas vid centrumet.

Utvärdering

Utvärdering görs inför beslut om ny inrättandeperiod eller efter särskilt beslut av fakultetsstyrelsen vid HT.

Ändringar av föreskrifter

Ändringar av dessa föreskrifter sker genom beslut av fakultetsstyrelsen vid HT.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Torbjörn von Schantz i närvaro av förvaltningschefen Susanne Kristensson efter föredragning av projektledare Moa Lindell. I handläggningen av ärendet har också kanslichef Gunnel Holm och föreståndare Frans Mossberg deltagit.

Sidansvarig:

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
Institutionen för Kulturvetenskaper
Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Postadress:
Ljudmiljöcentrum
Box 192
221 00 Lund