Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljudmaskering i öppna kontorsmiljöer

Interventionsstudie av effekter på arbetsmiljö och personal

Projekt avser att studera effekter av ljudmaskering som teknik för att hantera ljudmiljöstörningar i öppna kontorsarbetsmiljöer.
Ljudmiljöcentrum beviljade 2019 stimulansmedel för detta projekt vilket ledde till beviljade forskningsmedel från AFA Försäkring.

Ritad bild av en kontorsmiljö med mycket folk

Öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade arbetsplatser är numera norm vid ny- och ombyggnationer av kontorsmiljöer. Detta innebär att personalen inte har enskilda, personliga kontorsrum, utan får välja arbetsplats i öppna kontorsmiljöer av varierande storlek. Lösningen är till för att spara resurser, möjliggöra mer flexibilitet i storleken på arbetsstyrkan samt öka personalens möjligheter att samarbeta. Trots dessa goda intentioner har majoriteten av de studier som gjorts visat att produktiviteten bland de anställda minskar och stressen ökar i dessa kontorsmiljöer. Inomhusrelaterad ohälsa i denna typ av kontorsmiljö är omfattande och orsakar både individuella besvär och stora samhälleliga kostnader. En av de främsta orsakerna till att individer mår dåligt i dessa miljöer är de akustiska störningar som uppkommer. Detta gäller både störande bakgrundsljud och tal. I takt med att fler människor arbetar i kontorsmiljöer och de öppna landskapen tar över, kommer de akustikrelaterade arbetsmiljö- och hälsoproblemen att öka.

För att få bukt med dessa akustiska störningar brukar man applicera endera av två principiella lösningar: avskärmning alternativt maskering. I kontorsmiljöer tillämpas i regel avskärmningsprincipen, i form av skärmar eller bås. Denna teknik har visat sig fungera dåligt, då de positiva effekterna av den öppna ytan försvinner samtidigt som rummets övriga byggnadstekniska funktioner så som ventilation och belysning försämras. Därmed är individer som jobbar i denna typ av miljö i dagsläget hänvisade till att antingen lyckas adaptera till ljudmiljön eller försöka lösa det individuellt genom att använda öronproppar eller bära hörlurar.
Motsvarande akustiska störningar förekommer även på andra platser där många människor samlas, exempelvis i offentliga inomhusmiljöer så som butiker, väntsalar, caféer, lounger och restauranger. I dessa miljöer använder man sig istället av s.k. ljudmaskering. Denna kan utformas på två olika sätt; Energetic masking innebär att man försöker ”överrösta” de oönskade ljuden med ett annat emedan Informational masking innebär att bakgrundsljud fortfarande hörs men man försöker flytta fokus från det störande ljudet och skapa en känsla av ljudmiljömässig avskildhet och integritet.

I detta projekt studerar vi möjligheterna att i öppna kontorslandskap applicera de akustiska maskeringstekniker som används i ovan nämnda typer av offentliga inomhusmiljöer. Syftet är att undersöka om detta skulle kunna vara en lösning på de akustiska besvär som personalen upplever i öppna kontorsmiljöer och därmed även förbättra produktiviteten, minska stressnivåer och öka det allmänna välbefinnandet. 

Projektet är förlagt till institutionen för Designvetenskaper, LTH – avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi.

Ansvariga forskare i projektet är:
Jonas Borell, Ergonomi och aerosolteknologi, LTH
Emilie Stroh, Arbets- och miljömedicin, LU
Roger Persson, Psykologi, LU